من ترازو نیستم

۳۷,۰۰۰ تومان

  1. آیا می‌دانید قضاوت‌های ما تا به حال چه اثراتی بر زندگی دیگران گذاشته است؟

ما همگی باید بیاموزیم که ازقضاوت وقت و بی‌وقت در مورد دیگران دست بکشیم.

باید ذهن ونگرشی بی‌طرف پیدا کنیم که نه به سرعت چیزی را بپذیریم و نه موضوعی را رد کنیم.

بیاموزیم وقتی با چیزی روبرو می‌شویم هیچ لزومی ندارد که سریع قضاوتش کنیم.