من ترازو نیستم

۱۴,۰۰۰ تومان

آیا می‌دانید قضاوت‌های ما تا به حال چه اثراتی بر زندگی دیگران گذاشته است؟

ما همگی باید بیاموزیم که ازقضاوت وقت و بی‌وقت در مورد دیگران دست بکشیم.

باید ذهن ونگرشی بی‌طرف پیدا کنیم که نه به سرعت چیزی را بپذیریم و نه موضوعی را رد کنیم.

بیاموزیم وقتی با چیزی روبرو می‌شویم هیچ لزومی ندارد که سریع قضاوتش کنیم.

 

 

سایت فروش فعال می‌باشد. رد کردن