باران باش نه تگرگ

۳۰,۰۰۰ تومان

چقدر در زندگی‌های روزانه‌مان، برخوردهای لطیفانه داریم؟

💢 مصادیق لطافت در زندگی‌مان چه چیزهایی هستند؟

“هستند افرادی که پیش آن‌ها می‌توانی لبریز از خودت باشی، آن‌هایی که با رفتار لطیفشان دنیا را جای بهتری می‌کنند برای زندگی:

راننده تاکسی می‌گفت: وقتی می‌فهمم مسافرم پول ندارد، برای اینکه مقابل دیگران شرمنده نشود، به محض اینکه پیاده شد سریع گاز ماشین را می‌گیرم و می‌روم.